بچه ها زيباترين شعري كه من
خوانده ام، لبخند زيباي شماست
در خيالم بهترين لاوازها
خنده و فرياد و غوغاي شماست

بچه ها وقتي كه بازي مي كنيد
قلب من هم با شما پر مي كشد
توي خانه،توي كوچه،در كلاس
هركجا در جمعتان سر مي كشد

آرزويم بچه ها،اين است اين
كاش مي شد باز كودك مي شدم
مي دويدم با شما در كوچه ها
كاش مي شد باز كوچك مي شدم

بچه ها در آسمان شعر من
مثل خورشيدي هميشه روشنيد
يادتان از من نخواهد شد جدا
چون شما سرچشمه شعر منيد

آرزوي هر شب و روز من است
شادي امسال و هر سال شما
بچه ها زيباترين شعري كه من
گفته ام در زندگي مال شما